Έγκριση πίστωσης ποσού 33,76 € υπέρ της δικαιούχου εταιρείας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.