406/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 367,20 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Ραζέλου Αικατερίνης