Έγκριση πίστωσης ποσού 4.070,24€ με Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α. 80.8115 που αφορά προμηθευτές παρελθόντων ετών.