Έγκριση πίστωσης ποσού 40,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτική ημερίδα

Έγκριση πίστωσης ποσού 40,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτική ημερίδα