349/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 460,96 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κοτρώτση Στυλιανού – Κοτρώτση Ιωάννη

349/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 460,96 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κοτρώτση Στυλιανού – Κοτρώτση Ιωάννη