Έγκριση πίστωσης ποσού 48,51 ευρώ, για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ι.Κ.Α., για τη χρονική περίοδο 01/01/2013 – 31/01/2013, σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013