334/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 540,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Παρνασσά Μεταξίας