Έγκριση πίστωσης ποσού 553,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επισκευή των τεντών του 7ου και 8ου Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6662 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 553,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επισκευή των τεντών του 7ου και 8ου Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6662 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 553,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επισκευή των τεντών του 7ου και 8ου Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6662 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013