350/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 569,64 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κουκουλά Πέτρου

350/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 569,64 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κουκουλά Πέτρου