348/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 70,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού