333/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 734,40 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Ραζέλου Αικατερίνης

333/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 734,40 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Ραζέλου Αικατερίνης