495/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 740,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Λάππα Αριστείδη