512/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 740,00€ που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Λάππα Αριστείδη

512/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 740,00€ που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Λάππα Αριστείδη