527/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 74,82 € για αμοιβή υποθηκοφύλακα Ιλίου