Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων»