Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό Κτίριο»