397/2013 – Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών