402/2013 – Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών του πρώην ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑ

402/2013 – Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών του πρώην ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑ