342/2012 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2012» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

342/2012 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2012» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης