002/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

002/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης