318/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης και για την προμήθεια που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» και μερική ανάκληση της ΑΑΥ 257/2014

318/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης και για την προμήθεια που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» και μερική ανάκληση της ΑΑΥ 257/2014