319/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2015» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης