116/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»