056/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»

056/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»