103/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

103/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»