105/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2017-2018»

105/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2017-2018»