122/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»

122/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»