242/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

242/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»