270/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλεόν έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

270/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλεόν έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

270/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλεόν έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»