Έγκριση πίστωσης 1.650,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6265 για επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού.

Έγκριση πίστωσης 1.650,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6265 για επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού.

Έγκριση πίστωσης 1.650,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6265 για επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού.

adspk682010.pdfa