Έγκριση πίστωσης 1.881,86€ για εξόφληση τιμολογίων παγίας έτους 2010