Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για αφηγήσεις παραμυθιών στις 15/4,16/4 & 18/5.