180/2019 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών