295/2017 – Έγκριση πολυετούς δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 24.799,38€ για την Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2017, 2017 και 2019