301/2019 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας T-FITTINGS ΕΠΕ κατά της υπ΄αριθμ. 279/19 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

301/2019 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας T-FITTINGS ΕΠΕ κατά της υπ΄αριθμ. 279/19 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»