038/2017 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»

038/2017 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»