001/2017 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»