Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»