118/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019»

118/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019»