117/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

117/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»