125/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017»

125/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017»

125/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017»