215/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

215/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»