316/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου έτους 2017» (2ος Διαγωνισμός)»

316/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου έτους 2017» (2ος Διαγωνισμός)»