387/2018 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»

387/2018 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»