195/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ 2166Α »

195/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ 2166Α »