037/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»

037/2017 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»