393/2017 – Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»

393/2017 – Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»