079/2017 – Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

079/2017 – Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»