078/2017 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2017»

078/2017 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2017»