329/2018 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

329/2018 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»